ΠΡΟΤΕΑΣ Ⅱ


ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ, ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

Αρχική

Το έργο ΠΡΟΤΕΑΣ Ⅱ καλύπτει όλες τις βασικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπισης (ΙΑΑΔΕΤ) και σχετίζεται άμεσα με τους στρατηγικούς – αναπτυξιακούς του στόχους, όπως και με τους στρατηγικούς - αναπτυξιακούς στόχους του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ). Το αντικείμενο του έργου συνοψίζεται σε πέντε (5) άξονες (Ενότητες Εργασίας) με κοινά σημεία τη βέλτιστη αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού του ΙΑΑΔΕΤ, την αναβάθμιση και περαιτέρω αξιοποίηση των υποδομών του Ινστιτούτου και την αλληλεπίδρασή του με την κοινωνία (είτε μέσω παροχής καινοτόμων υπηρεσιών, είτε μέσω προσφοράς εκπαιδευτικών δράσεων) αλλά, κυρίως, τη συνέχιση και ενδυνάμωση των υφιστάμενων ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου και την ανάδειξη του ΙΑΑΔΕΤ ως κέντρου επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας. Επιπλέον, το προτεινόμενο έργο αναμένεται βάσιμα να συνεισφέρει στην ανάσχεση και αντιστροφή της τάσης φυγής ικανών ερευνητών στο εξωτερικό (brain drain).